Sağlık Yönetiminde Gelişmek  Ve Bilgilerinizi Yenilemek İçin...
www.sargutan.com

 

 

Bölüm Bir: KARŞILAŞTIRMALI SAĞLIK SİSTEMLERİ YAKLAŞIMI

 

   Bölüm Bir, Kısım Bir: KAVRAM, METOT VE UYGULAMALAR

 

l. GİRİŞ                                 

ll. KARŞILAŞTIRMALI SAĞLIK SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ KULLANIM ALANLARI

lll. KARŞILAŞTIRMADA SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

V. KARŞILAŞTIRMALI SAĞLIK SİSTEMLERİ KONUSUNDAKİ BAŞLICA ÇALIŞMALAR       

V. ULUSAL SAĞLIK SİSTEMLERİNİ SINIFLANDIRMA ÖNERİLERİ    

.1. Gelişme Süreci       

V.1.1. Karl Evang       

V.1.2. Fulcher ve Simanis          

V.1.3. Vincent Navarro

V.1.4. Milton Terris      

           Tablo 1: Milton Terris Sınıflandırması    

V.1.5. Ray H. Elling    

V.1.6. Mark G. Field    

           Tablo 2: Mark G. Field Sınıflandırması  

V.1.7. Paul F. Basch    

V.1.8. Barbara  Starfield          

V.2. Milton I. Roemer’ın Sınıflandırmaları         

V.2.1. 1956 Yılındaki Roemer Sınıflandırması    

V.2.2. 1960 Yılındaki Roemer Sınıflandırması    

V.2.3. 1984 Yılındaki Roemer Sınıflandırması    

           Şema 1: Ulusal Sağlık Sistemi Modeli Ve Fonksiyonel İlişkiler      

           Tablo 3: Ulusal Sağlık Sistemlerinin Başlıca Tipleri        

V.2.4. 1991 Yılındaki Roemer Sınıflandırması    

Ulusal Sağlık Sistemi Türlerinin Belirleyicileri

           A-  Ekonomik Belirleyicileri       

           B- Politik Belirleyiciler

            C- Kültürel Belirleyiciler           

Toplumda Sağlık Sistemi

           A- Sosyal Yönelimler Ve Bunların Çarpışması     

           B- Sağlık Sistemi Gelişmeleri     

           C- Sağlık Sisteminde Kamu / Özel Dinamikler    

           D- Sağlık Sistemi Gelişiminin Genel Teorisi         

           E- Sağlık Sistemleri Ve İnsan Sağlığı      

           F- Sağlık Bakımının İnsan Hakları İçeriği         

Ulusal Sağlık Sistemlerinin Temel Bileşenleri       

           A- Kaynaklar (Kaynakların temini)       

                       a- İnsangücü    

                       b- Sağlık  Yapıları        

                       c- Sağlık Teçhizatı Ve Malzemeleri         

                       d- Bilgi

           B- Programlar (Programların Örgütlenmesi / Oluşturulması)        

                       a- Sağlık Bakanlığı       

                       b- Sağlık fonksiyonları olan diğer devlet kuruluşları         

                       c- Gönüllü Organlar      

                       d- Müteşebbisler / İşverenler      

                       e- Özel Nitelikli Pazar  

           C- Ekonomik Destek     

           D- Yönetim (İdari Usuller)        

                       a- Planlama / sağlık planlaması

                       b- Administration (Yürütme / Yöneltme)

                       c- Düzenleme    

                       d- Mevzuat      

           E- Hizmet Sunumu       

           . Birincil / Primer  sağlık hizmetleri       

           . İkincil / Sekonder sağlık hizmetleri       

           . Üçüncül / Tersiyer sağlık hizmetleri (karmaşık ve çok yüksek maliyetli)    

           . Özellikli sağlık hizmetleri        

           Şema 2: Ulusal Sağlık Sistemi Modeli, Bileşenleri, Sağlık Statüsü İle İlişkileri       

           Şema 3: Ulusal Sağlık Sistemi  Bileşenleri, Fonksiyonları, Dayanakları Sağlık Sistemi Dinamikleri        

           Tablo 4: Sağlık Hizmetinde Arz-Talep İlişkisi     

           Tablo 5: Ekonomik Seviye Ve Sağlık Sistemi Politikalarına Göre Sınıflandırılmış Ulusal  Sağlık Sistemi Tipleri       

V.2.5. 1993 Yılındaki Roemer Önerisi    

V.3. Sonraki Çalışmalar Ve Türk Araştırmacılar

V.3.1. WHO sınıflandırmaları  

V.3.2. The World Bank sınıflandırmaları           

           Tablo 6: The World Bank Sınıflandırma Ölçütü  

           Tablo 7: The World Bank Mali Kaynak/Harcama Yeri Gruplaması          

           Tablo 8: The World Bank Milli Gelire Göre Gruplaması  

V.3.3. OECD sınıflandırmaları

            Tablo 9: OECD Sağlık Hizmeti Finansman Kaynakları-Ödeme Metotları İlişkisi  

V.3.4. Ray H. Elling sınıflandırmaları   

V.3.5. Marie L. Lassey Ve Arkadaşları  

V.3.6. Khi V. Thai Ve Arkadaşları        

V.3.7. Bülent Kılıç Ve Çiğdem Bumin    

V.3.8. Türk Tabipleri Birliği     

V.3.5. A. Erdal Sargutan          

           Tablo 10: Bülent Kılıç Ve Çiğdem Bumin Sınıflandırması

 

Bölüm Bir, Kısım İki: SAĞLIK SEKTÖRLERİNİN GENEL SİSTEM VE MALİ YAPILARI   

 

I. SAĞLIK SİSTEMLERİNİN GÖVDESİ: SAĞLIK SEKTÖRÜ        

I.1. Sağlık Sektörü Kavramı      

I.2. Sağlık Sektörünün Alanları

           A. Sağlığa Uzak / Dolaylı Etkili Hizmet Alanları          

           B. Sağlığa Yakın / Doğrudan Etkili Hizmet Alanları      

           C. Asıl Sağlık Hizmetleri Alanı

I.3. Sağlık Sektörünün Ve Sağlık Hizmetlerinin Amacı, Hedefleri, Nitelikleri         

I.4. Sağlık Sektörlerinin Ve Sağlık Sistemlerinin Yapıları

I.5. Sağlık Hizmetlerinin Dört Temel Unsuru      

           A. Sağlık İnsangücü      

           B. Maddi Unsurlar      

           C. Arz Ve Talep Oluşumları      

           D. Yönetim Yapıları     

I.6. Kişi Sağlığını Ve Ülke Sağlık Sisteminin Yapı Ve İşleyişini Etkileyen Başlıca Unsurlar           

           A. Sağlık Hizmeti Alanlarla İlgili Unsurlar (Kişisel Unsurlar)    

           B. Sosyal Ve Fiziksel Unsurlar (Düzenleyici Unsurlar)    

           C. Sağlık Hizmeti Verenlerle İlgili Unsurlar (Örgütsel Ve Mesleki Unsurlar)         

           Şema 4: Blum’a Göre “Alan Güçleri” Ve “Sağlıklılık” Hali           

I.7. Sağlık Sistemlerinin Sınıflandırılması           

           Tablo 11: Sağlık Sistemi Tipleri Ve Ayırt Edici Temel Özellikleri  

Güvence                       

Sağlık Güvencesi / Sağlık Hizmetleri Güvencesi   

Kişisel Doğrudan Ödeme

Sigorta                        

Ticari Sigorta   

Sosyal Sigorta   

Hastalık Sosyal Sigortası           

Sağlık Sosyal Sigortası   

Güvenlik                                 

Sosyal Güvenlik

Sosyal Sağlık Güvenliği

Kolektif                                  

Kolektif Güvence          

Toplumun Ortak / Kolektif Sağlık Güvencesi       

I.7.1. Özel Teşebbüs / Serbest Pazar Tipi Sağlık Sistemlerinin Özellikleri  

I.7.2. Refah Yönelimli / Sigorta Tipi Sağlık Sistemlerinin Özellikleri         

I.7.3. Kapsayıcı / Bütüncü / Tekçil Hizmet Tipi Sağlık Sistemlerinin Özellikleri    

I.7.4. Sosyalist / Kolektivist Tip Sağlık Sistemlerinin Özellikleri   

II. SAĞLIK SEKTÖRÜNDE HİZMET ARZI

II.1. Sağlık Sektörü Arz Sistemlerinin Özellikleri

II.2. Sağlık Sektörü Arz Sistemlerinin Talep Sistemlerine Etkisi    

II.3. Sağlık Sektörü Arz Sistemlerinin Ürünleri   

-Sağlık İnsangücü arzı  

-Yardımcı Unsurlar arzı  (mal ve hizmet)           

-Asıl Sağlık Hizmetleri Arz Düzenleri (mekanizmaları)   

-Arz Yönetim Yapıları  

-Dört unsurdan birkaçına birden yönelik karma nitelikli arz sistemleri      

-Arz ve talep amaçlarının bir arada bulunduğu karma nitelikli sistemler   

II.3.1. Sağlık İnsangücü Arzı    

II.3.2. Yardımcı Unsurlar Arzı

II.3.2.1. Sağlık Sektörü Arz Sistemlerinin Mali Yapısı    

II.3.2.1.1. Arz Sistemleri Mali Kaynakları Kullanım Amaçları   

           - Sağlık İnsangücü Arzı Amaçlı Mali Kaynaklar

            - Yardımcı Unsurlar Arzı Amaçlı Mali Kaynaklar          

           - Asıl Sağlık Hizmetleri Arz Düzenleri Amaçlı Mali Kaynaklar               

            - Arz Yönetim Yapıları Amaçlı Mali Kaynaklar

II.3.2.1.2. Sağlık Sektörü Arz Sistemlerinin Mali Kaynakları      

           Sağlık Sektörü Arz Sistemlerinin Mali Kaynakları          

           A. Sadece Arz Amaçlı Olan Mali Kaynaklar      

                       a. Kamu Mali Kaynakları        

                                  1) Merkezi Yönetimlerin sağlık hizmeti arzı harcamaları  

                                  2) Federe Devlet / Eyalet / Özel İdarelerin sağlık hizmeti arzı harcamaları           

                                  3) Yerel Yönetimlerin sağlık hizmeti arzı harcamaları      

                                  4) Sağlık Vergisi kaynaklı sağlık hizmeti arzı harcamaları           

                                  _) Diğer kamu kaynaklarının sağlık hizmeti arzı harcamaları      

                       b. Özel Mali Kaynaklar

                                  5) Özel Sektör Kuruluşlarının Doğrudan sağlık hizmeti arzı harcamaları  

                                  6) Kişilerin Doğrudan sağlık hizmeti arzı harcamaları                            

                                        _) Diğer özel kaynakların sağlık hizmeti arzı harcamaları                 

                         c. Diğer Mali Kaynaklar        

                                  Sağlık Sigortası Kuruluşlarının Kısmi veya Tüm Toplum için sağlık hizmeti arzı harcamaları      

                                  7) Zorunlu Sosyal Sağlık Sigortası Kuruluşlarının sağlık hizmeti arzı harcamaları

                                   8) Zorunlu Özel Sağlık Sigortası Kuruluşlarının sağlık hizmeti arzı harcamaları   

           9) İsteğe Bağlı Sosyal Sağlık Sigortası Kuruluşlarının sağlık hizmeti arzı harcamaları        

           10) İsteğe Bağlı Özel Sağlık Sigortası Kuruluşlarının sağlık hizmeti arzı harcamaları        

                                              Yardım Amaçlı Kuruluş Ve Kişilerin sağlık hizmeti arzı harcamaları       

                                              - Yardım Amaçlı Kuruluşların sağlık hizmeti arzı harcamaları                

                                  11) Kamu Sosyal Yardım Kuruluşlarının sağlık hizmeti arzı harcamaları  

                                  12) Toplumsal Yardım Kuruluşlarının sağlık hizmeti arzı harcamaları      

                                  13) Özel Yardım Kuruluşlarının sağlık hizmeti arzı harcamaları  

                                              - Yardım Amaçlı Kişilerin sağlık hizmeti arzı harcamaları           

                                  14) Kişilerin Yardım Amaçlı Doğrudan Harcamaları kaynaklı sağlık hizmeti arzı harcamaları      

                                  _) Diğer yardım kaynaklarının sağlık hizmeti arzı harcamaları    

                                  _) Diğer sağlık hizmeti arz kaynaklarının sağlık hizmeti arzı harcamaları

                       d. Kamu, Özel Ve Diğer Mali Kaynakların Bir Arada Olduğu Karma Arz Mali Kaynakları         

           B. Arz Ve Talep Amaçlarının Bir Arada Olduğu Karma Mali Kaynaklar

II.3.2.2 Sağlık Teknolojisi         

           Şema 5: Sağlık Teknik Ve Teknolojilerinin Düzenli Ve Kontrollü Gelişme Aşamaları          

II.3.2.2.1. İlaç Ve Eczacılık Hizmetleri

II.3.2.2.2. Sağlık Donatımları   

II.3.3. Sağlık Sektörü Arz Sistemleri      

II.3.3.1. Sağlık Sektörü Arz Sistemlerinin Türleri            

           Sağlık Sektörü Arz Sistemlerinin Türleri  

           A. Sadece Arz Amaçlı Olan Sistemler     

                       a. Tek İşlevli Sistemler  

                       a.1. Sağlık İnsangücü Arzı        

                       a.2. Yardımcı Unsurlar Arzı     

                       a.3. Asıl Sağlık Hizmetleri Arz Düzenleri          

                       a.4. Arz Yönetim Yapıları         

                       b. Karma İşlevli Arz Sistemleri  

           B. Arz Ve Talep Amaçlarının Bir Arada Bulunduğu Karma Sistemler      

II.3.3.2. Asıl Sağlık Hizmetleri Arz Düzenleri    

II.3.3.2.1. Asıl Sağlık Hizmetlerinin Tanımı       

II.3.3.2.2. Asıl Sağlık Hizmetlerinin Yapısı        

           Şema 6: Asıl Sağlık Hizmetlerinin Yapısı

II.3.3.2.3. Asıl Sağlık Hizmetlerinin Arz Düzenleri        

           Asıl Sağlık Hizmetlerinin Arz Düzenlerinin Türleri         

           A. Üst Kademe Sağlık İdaresi Hizmetleri Sistem Ve Alt Sistemleri           

           B. Birincil (Primer, Asli) Sağlık Hizmetleri Sistem Ve Alt Sistemleri         

           B.1. Koruyucu Sağlık Hizmetleri

           B.1.a. Çevreye Ve Topluma Yönelik Temel Koruyucu Sağlık Hizmetleri      

           B.1.a.1. Çevreye Yönelik Temel Koruyucu Sağlık Hizmetleri         

           B.1.a.2. Topluma Yönelik Temel Koruyucu Sağlık Hizmetleri       

           B.1.b. Kişiye Yönelik Koruyucu Ve Geliştirici Sağlık Hizmetleri   

           B.2. Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri

            B.2.a. Kişiye Yönelik Koruyucu Ve Geliştirici Sağlık Hizmetleri   

           B.2.b. Birinci Kademe (Ayakta) Tedavi Hizmetleri         

           B.2.c. Tıbbi Laboratuvar Ve Görüntüleme Hizmetleri      

           B.2.d. İlaç / Eczacılık Hizmetleri          

           B.3. Diğer Birincil Sağlık Hizmetleri     

           B.3.a. Gıda Sağlığı Hizmetleri   

           B.3.b. Bitki Sağlığı Hizmetleri  

           B.3.c. Hayvan Sağlığı Hizmetleri           

           B.3.d. Madde Ve Ürün Sağlığı Hizmetleri          

           B.3.e. Adli Tıp Hizmetleri         

           B.3.f. Diğer Birincil Sağlık Hizmetleri   

           - Hudut Ve Sahiller Sağlık Hizmetleri    

           - Karantina Hizmetleri

            - Sivil Savunma Sağlık Hizmetleri         

           - Afetlerde Sağlık Hizmetleri     

           - Olağanüstü Hallerde Sağlık Hizmetleri

            - Sahra Sıhhiye Hizmetleri         

           - Diğer Hizmetler         

           C- İkinci Basamak Sağlık Hizmetleri Sistem Ve Alt Sistemleri      

           C.1. İkincil (Sekonder) Sağlık Hizmetleri: Genel Hastahaneler       

           C.2. Üçüncül (Tersiyer) Sağlık Hizmetleri: Referans Hastahaneler

            C.2.a. Özel Dal Hastahaneleri Ve Merkezleri      

           C.2.b. Eğitim Hastahaneleri      

           C.2.c. Üniversite Hastahaneleri (Eğitim, Araştırma Ve Uygulama)           

II.3.3.3. Asıl Sağlık Hizmetleri Arz Düzenleriyle İlgili Temel Prensip       

II.3.3.3.1. Asıl Sağlık Hizmetleri Arz Düzenlerinin Temel Prensiple Değerlendirilmesi       

II.3.4. Sağlık Hizmetleri Arzı Yönetim Yapıları  

III. SAĞLIK SEKTÖRÜNDE HİZMET TALEBİ      

III.1. Sağlık Sektörü Talep Sistemlerinin Özellikleri        

III.2. Sağlık Sektörü Talep Sistemlerinin Arz Sistemlerine Etkisi  

III.3.  Sağlık Sektörü Talep Sistemlerinin Ürünleri          

-Sağlık İnsangücü Talebi           

-Yardımcı Unsurlar Talebi (mal ve hizmet)         

-Asıl Sağlık Hizmetleri Talep Düzenleri (mekanizmaları)

-Talep Yönetim Yapıları            

-Dört unsurdan birkaçına birden yönelik karma nitelikli talep      

-Talep ve Arz amaçlarının bir arada bulunduğu karma nitelikli sistemler   

III.3.1. Sağlık İnsangücü Talebi

III.3.2. Yardımcı Unsurlar Talebi         

III.3.2.1. Sağlık Sektörü Talep Sistemlerinin Mali Yapısı

III.3.2.1.1. Talep Sistemleri Mali Kaynaklarının Kullanım Amaçları       

-Sağlık İnsangücü Talebi Amaçlı Mali Kaynaklar           

-Yardımcı Unsurlar Talebi Amaçlı Mali Kaynaklar        

-Asıl Sağlık Hizmetleri Talep Düzenleri Amaçlı Mali Kaynaklar  

-Talep Yönetim Yapıları Amaçlı Mali Kaynaklar

III.3.2.1.2. Sağlık Sektörü Talep Sistemlerinin Mali Kaynakları  

           Sağlık Sektörü Talep Sistemlerinin Mali Kaynakları        

           A. Sadece Talep Amaçlı Olan Mali Kaynaklar    

                       a. Kamu Mali Kaynakları        

                                  1) Merkezi Yönetimlerin sağlık hizmeti talebi harcamaları

                                  2) Federe Devlet / Eyalet / Özel İdarelerin sağlık hizmeti talebi harcamaları          

                                  3) Yerel Yönetimlerin sağlık hizmeti talebi harcamaları           

                                  4) Sağlık Vergisi kaynaklı sağlık hizmeti talebi harcamaları         

                                  -) Diğer Kamu kaynaklarının sağlık hizmeti talebi harcamaları   

                       b. Özel Mali Kaynaklar

                                  5) Özel Sektör  Kuruluşlarının Doğrudan sağlık hizmeti talebi harcamaları           

                                  6) Kişiler / Hane Halkının Doğrudan sağlık hizmeti talebi harcamaları    

                                  _) Diğer özel kaynakların sağlık hizmeti talebi harcamaları         

                      c. Diğer Mali Kaynaklar           

                      Sağlık Sigortası Kuruluşlarının Kısmi veya Tüm Toplum için sağlık hizmeti talebi harcamaları      

                                  7) Zorunlu Sosyal Sağlık Sigortası Kuruluşlarının sağlık hizmeti talebi  harcamaları      

                                  8) Zorunlu Özel Sağlık Sigortası Kuruluşlarının sağlık hizmeti talebi harcamaları

                                   9) İsteğe Bağlı Sosyal Sağlık Sigortası Kuruluşlarının sağlık hizmeti talebi harcamaları      

                                 10) İsteğe Bağlı Özel Sağlık Sigortası Kuruluşlarının sağlık hizmeti talebi  harcamaları      

                       Yardım Amaçlı Kuruluş Ve Kişilerin sağlık hizmeti talebi harcamaları     

                       - Yardım Amaçlı Kuruluşların sağlık hizmeti talebi harcamaları  

                                  11) Kamu Yardım Kuruluşlarının sağlık hizmeti talebi harcamaları         

                                  12) Toplumsal Yardım Kuruluşlarının sağlık hizmeti talebi harcamaları    

                                  13) Özel Yardım Kuruluşlarının sağlık hizmeti talebi harcamaları

                       - Yardım Amaçlı Kişilerin sağlık hizmeti talebi harcamaları        

           14) Kişilerin / Hane Halkının Yardım Amaçlı Doğrudan Harcamaları kaynaklı sağlık hizmeti talebi harcamaları           

                                  _) Diğer yardım kaynaklarının sağlık hizmeti talebi harcamaları  

                                  _) Diğer sağlık hizmeti talebi kaynaklarının sağlık hizmeti talebi harcamaları       

                       d. Kamu, Özel Ve Diğer Mali Kaynakların Bir Arada Olduğu Karma Talep Mali Kaynakları      

           B. Talep Ve Arz Amaçlarının Bir Arada Olduğu Karma Mali Kaynaklar

 

III.3.3. Sağlık Sektörü Talep Sistemleri              

III.3.3.1. Sağlık Sektörü Talep Sistemlerinin Türleri        

           Sağlık Sektörü Talep Sistemlerinin Türleri           

           A. Sadece Talep Amaçlı Olan Sistemler   

                       a. Tek İşlevli Sistemler  

                       a.1. Sağlık İnsangücü Talebi      

                       a.2. Yardımcı Unsurlar Talebi   

                       a.3. Asıl Sağlık Hizmetleri Talep Düzenleri        

                       a.4. Talep Yönetim Yapıları       

                       b.Karma İşlevli Sistemler          

           B. Talep  Ve Arz Amaçlarının Bir Arada Bulunduğu Karma Sistemler     

III.3.3.2. Asıl Sağlık Hizmetlerinin Talep Düzenleri       

           Şema 7: Asıl Sağlık Hizmetleri Talep Düzenlerinin Türleri           

           Asıl Sağlık Hizmetleri Talep Düzenlerinin Türleri

           A. Sadece Asıl Sağlık Hizmetleri Amaçlı Talep Düzenleri

            A.1. Sağlık Güvenliği / Sigortası Amaçlı Olmayan Genel Amaçlı Talep Düzenleri   

           - Diğer Genel Amaçlı Talep Düzenleri     

           - Karma Genel Amaçlı Talep Düzenleri  

           A.2.Sağlık Güvenliği  Amaçlı Talep Düzenleri     

           A.2.a.Zorunlu (Sosyal) Sağlık Güvenliği Talep Düzenleri

            A.2.a.1.Bazı Nüfus Grupları İçin Zorunlu Sağlık Güvenliği Düzenleri     

           - Diğer Kısmi Zorunlu Sağlık Güvenliği Amaçlı Talep Düzenleri  

           - Karma Kısmi Zorunlu Sağlık Güvenliği Amaçlı Talep Düzenleri

           A.2.a.2. Tüm Nüfus İçin Zorunlu Sağlık Güvenliği Düzenleri                  

            - Diğer Tüm Nüfusa Zorunlu Sağlık Güvenliği Amaçlı Talep Düzenleri    

           - Karma Tüm Nüfusa Zorunlu Sağlık Güvenliği Amaçlı Talep Düzenleri   

           A.3. Sağlık Sigortası Amaçlı Talep Düzenleri      

           A.3.a Zorunlu (Sosyal) Sağlık Sigortası Talep Düzenleri   

           A3a1-  Bazı Nüfus Grupları İçin Zorunlu Sağlık Sigortası Düzenleri       

           - Diğer Kısmi Zorunlu Sağlık Sigortası Amaçlı Talep Düzenleri    

           - Karma Kısmi Zorunlu Sağlık Sigortası Amaçlı Talep Düzenleri

            A.3.a.2.  Tüm Nüfus İçin Zorunlu Sağlık Sigortası Düzenleri       

           - Diğer Tüm Nüfusa Zorunlu Sağlık Sigortası Amaçlı Talep Düzenleri      

           - Karma Tüm Nüfusa Zorunlu Sağlık Sigortası Amaçlı Talep Sistemleri    

           A.3.b. İsteğe Bağlı Sağlık Sigortası Talep Düzenleri        

           A.3.b.1. Bazı Nüfus Grupları İçin İsteğe Bağlı Sağlık Sigortası Düzenleri

           - Diğer Kısmi İsteğe Bağlı Sağlık Sigortası Amaçlı Talep Düzenleri                      

             - Karma Kısmi İsteğe Bağlı Sağlık Sigortası Amaçlı Talep Düzenleri      

           A.3.b.2.  Tüm Nüfus İçin İsteğe Bağlı Sağlık Sigortası Düzenleri

            - Diğer Tüm Nüfusa İsteğe Bağlı Sağlık Sigortası Amaçlı Talep Düzenleri

            - Karma Tüm Nüfusa İsteğe Bağlı Sağlık Sigortası Amaçlı Talep Düzenleri          

           A.4. Diğer Talep Düzenleri        

           A.5. Karma Talep Düzenleri     

           B. Talep  Ve Arz Amaçlarının Bir Arada Olduğu Karma Düzenleri         

III.3.3.3. Asıl Sağlık Hizmetleri Talep Düzenleriyle İlgili Temel Prensip   

III.3.3.3.1. Asıl Sağlık Hizmetleri Talep Düzenlerinin Temel Prensiple Değerlendirilmesi    

III.3.4. Sağlık Hizmetleri Talebi Yönetim Yapıları          

 Bölüm İki: ÜLKE SAĞLIK SEKTÖRLERİNİN SİSTEM VE MALİ YAPILARI                                    

 

Bölüm İki, Kısım Bir: SAĞLIK SİSTEMİ TİPLERİNE, BELİRGİN ÖZELLİKLERİYLE ÜLKE ÖRNEKLERİ               

 

I. SAĞLIK SİSTEMİ TİPLERİ ÜLKE ÖRNEKLERİ

Tablo 12: Ülkelerin Sağlık Sistemi Tipleri Sınıflandırması

I.1. Özel Teşebbüs / Serbest Pazar Tipi Sağlık Sistemli Ülke Örnekleri      

I.1.1. Amerika Birleşik Devletleri          

I.1.2. Azerbaycan                                                                                                       

I.1.3. Brezilya                                                                                                

I.1.4. Cezayir                                                                                                 

I.1.5. Çin                                                                                                       

I.1.6. Endonezya          

I.1.7. Fas                                                                                                      

I.1.8. Filipinler            

I.1.9. Güney Afrika      

I.1.10. Hindistan         

I.1.11. Kazakistan                                                                                         

I.1.12. Kenya                                                                                                 

I.1.13. Kırgızistan                                                                                                     

I.1.14. Mısır                                                                                                  

I.1.15. Özbekistan                                                                                          

I.1.16. Pakistan                                                                                                         

I.1.17. Peru                                                                                                   

I.1.18. Sudan                                                                                                 

I.1.19. Suriye                                                                                                 

I.1.20. Tayland

I.1.21. Türkmenistan                                                                                       

I.1.22. Ürdün                                                                                                

           Tablo 13: Özel Teşebbüs / Serbest Pazar Tipi Sağlık Sistemli Ülkeler        

I.2. Refah Yönelimli / Sigorta Tipi Sağlık Sistemli Ülke Örnekleri

I.2.1. Almanya

I.2.2. Arjantin

I.2.3. Arnavutluk         

I.2.4. Avusturya           

I.2.5. Belçika   

I.2.6. Bosna  Hersek                                                                                       

I.2.7. Bulgaristan                                                                                                       

I.2.8. Çek Cumhuriyeti  

I.2.9. Estonya                                                                                                

I.2.10. Fransa  

I.2.11. Güney Kore                                                                                         

I.2.12. Gürcistan          

I.2.13. Hırvatistan       

I.2.14. Hollanda          

I.2.15. İsrail    

I.2.16. İsviçre   

I.2.17. Japonya

I.2.18. Kanada

I.2.19. Letonya                                                                                               

I.2.20. Litvanya                                                                                                         

I.2.21. Lüksemburg       

I.2.22. Macaristan       

I.2.23. Malezya                                                                                                         

I.2.24. Meksika

I.2.25. Portekiz

I.2.25. Rusya Federasyonu        

I.2.27. Sırbistan - Karadağ (Yugoslavya)                                                          

I.2.28. Şili                   

I.2.29. Tunus                                                                                                 

I.2.30. Türkiye

I.2.31.  Yunanistan                                                                                         

           Tablo 14: Refah Yönelimli / Sigorta Tipi Sağlık Sistemli Ülkeler   

I.3. Kapsayıcı / Bütüncü / Tekçil Hizmet Tipi Sağlık Sistemli Ülke Örnekleri        

I.3.1. Avustralya                     

I.3.2. Beyaz Rusya (Belarus)                                                                           

I.3.3. Birleşik Arap Emirlikleri

I.3.4. Büyük Britanya  

I.3.5. Danimarka         

I.3.6. Ermenistan                                                                                                       

I.3.7. Finlandiya          

I.3.8. İran                                                                                                     

I.3.9. İrlanda                                                                                                 

I.3.10. İspanya

I.3.11. İsveç     

I.3.12. İtalya   

I.3.13. İzlanda

I.3.14. Kuveyt  

I.3.15. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti                                                             

I.3.16. Libya                                                                                                  

I.3.17. Makedonya                                                                                          

I.3.18. Moldova                                                                                                         

I.3.19. Nikaragua        

I.3.20. Norveç  

I.3.21. Polonya                                                                                               

I.3.22. Romanya                                                                                                        

I.3.23. Slovakya                                                                                                         

I.3.24. Slovenya                                                                                              

I.3.25. Sri Lanka         

I.3.26. Suudi Arabistan

I.3.27. Ukrayna           

I.3.28. Yeni Zelanda     

           Tablo 15: Kapsayıcı Hizmet Tipi Sağlık Sistemli Ülkeler

I.4. Sosyalist / Kolektivist Tip Sağlık Sistemli Ülke Örnekleri      

I.4.1. Küba                 

I.4.2. Eski SSCB          

           Tablo 16: Sosyalist / Kolektivist Tip Sağlık Sistemli Ülkeler        

II. DEĞERLENDİRME        

 

Bölüm İki, Kısım İki: TÜRKİYE SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN SİSTEM VE MALİ YAPILARI                                  

ÖZET                                     

 

I- ÜLKE TANITIMI              

I.1. Coğrafya    

I.2. İklim                                

I.3. Yer Altı Kaynakları           

I.4. Tarih                                

I.5. İdari Bölümlenme Ve Politik Örgütlenme      

I.6. Dini Hayat

I.7. Dil                                   

I.8. Nüfus Yapısı         

I.9. Bölgesel Farklılıklar           

I.10. Eğitim     

I.11. Turizm    

I.12. Ulaştırma

I.13. Enerji      

 

II. TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİNİN TARİHÇESİ   

II.1. İslamiyet’ten Önceki Türk Sağlık Tarihi      

II.2. İslamiyet’ten Sonraki Türk Sağlık Tarihi     

II.3. Türkiye Cumhuriyeti’nde Sağlık Politikaları

II.3.1. 1920–1923 Kurtuluş Savaşı Dönemi TBMM Hükümeti Sağlık Politikaları

II.3.2. 1923–1937 Dönemi Sağlık Politikaları    

           Şema 8: 1923 Yılında Sağlık Bakanlığı Organizasyon Şeması       

II.3.3. 1938–1960 Dönemi Sağlık Politikaları    

II.3.4. 1961–1983 Dönemi Sağlık Politikaları: Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi       

II.3.5. 1923-1982 Döneminin Kazanımları        

II.3.6. 1983 Sonrası Sağlık Reformu Girişimleri  

II.3.6.1. Geçiş Dönemi  

II.3.6.2. Reformlara Hazırlık    

II.3.6.3. 2000 Yılında Herkese Sağlık Türkiye Mili Sağlık Politikası        

II.3.6.4. Price Waterhouse Sağlık Sektörü Master Plan Etüdü Çalışması   

II.3.6.5. Birinci Ve İkinci Sağlık Reformu Projeleri         

           A- Türkiye Sağlık Reformu Modeli         

           B- Reformun Amaçları  

           C- Stratejiler    

           D- Reformların Bileşenleri         

II.3.6.6. Sosyal Güvenlik Ve Sağlık Sigortası Reform Projesi                    

          A. Sosyal Güvenlik Reformu                  

          B. Sağlık Finansmanı Politika Seçenekleri          

           Mevcut Durumun  Modelleştirilmesi       

                Uyumlaştırma (Harmonizasyon)

                 Katkı payları   

                Genişletilmiş Özel Sigorta          

                İdari Değişiklikler (Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının Yönetimi)      

                Politika Seçeneklerinin Değerlendirilmesi

                 Mali Alternatiflerin Modelleştirilmesi     

                Genel Sağlık Sigortası Teklifi     

                Alternatif Dağılım        

                Tercih Edilen Seçenekler

                 Bir Geçiş Senaryosu       

           C. Sosyal Güvenlik Ve Sağlık Hizmetleri Ortak Raporunda Varılan Sonuçlar        

II.3.6.7. Kanun Tasarısı Taslakları       

           Sağlık Sigortası İle İlgili Kanun Tasarısı Taslakları        

           Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Ve Aile Hekimliği İle İlgili Kanun Tasarısı Taslakları

            Kamu Sağlığı İle İlgili Kanun Tasarısı Taslakları           

           Hastahane Ve Sağlık İşletmeleri İle İlgili Kanun Tasarısı Taslakları        

           Ulusal Sağlık Akademisi İle İlgili Kanun Tasarısı Taslakları       

II.3.6.8. Sonraki Çalışmalar      

II.3.6.9. Avrupa Birliği Mevzuatına Uyum Süreci          

           Avrupa Birliği             

           Gümrük Birliği

            Malların Serbest Dolaşımı         

           Kişilerin Serbest Dolaşımı         

           Sosyal Politikalar         

           Çevre                           

           Tüketicinin Korunması Ve Sağlığı          

           İstatistik                     

 

III. TÜRKİYE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM          

III.1. Genel Değerlendirmeler     

           Kalkınma Planlarında Sağlık Sektörü    

III.2. Türkiye’de Asıl Sağlık Hizmetlerinin Ürünleri       

           Türkiye’de Asıl Sağlık Hizmetlerinin Ürünleri     

           A. Üst Kademe Sağlık İdaresi Hizmetleri           

           B. Birincil (Primer, Asli) Sağlık Hizmetleri        

           B.1. Koruyucu Sağlık Hizmetleri

           B.1.a. Çevreye Ve Topluma Yönelik Temel Koruyucu Sağlık Hizmetleri      

           B.1.a.1. Çevreye Yönelik Temel Koruyucu Sağlık Hizmetleri         

           - Çevre Ve Hava Kirliliğinin Önlenmesi  

           - Katı Ve Sıvı Atıkların, İnsan Dışkı Ve İdrarının Hijyenik İmhası         

           - Radyasyon Güvenliği  

           B.1.a.2. Topluma Yönelik Temel Koruyucu Sağlık Hizmetleri       

           - Yeterli Ve Temiz İçme Ve Kullanma Suyu Sağlanması   

           - Yeterli Ve Hijyenik Besin Sağlanması   

           - Hijyen Şartlarına Uygun Konut Sağlanması     

           - Vektör Denetimi Ve Dezenfeksiyon Hizmetleri  

           - Gürültü Kontrolü       

           - Toplum Kalkınması Amaçlı Sağlık Hizmetleri   

           B.1.b. Kişiye Yönelik Koruyucu Ve Geliştirici Sağlık Hizmetleri   

           B.2. Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri

            B.2.a. Kişiye Yönelik Koruyucu Ve Geliştirici Sağlık Hizmetleri   

           - Sağlık Ve Hijyen Eğitimi Ve Uygulatılması Hizmetleri (Halkın Sağlık Eğitimi)  

           - Aile Planlaması Hizmetleri     

           - Ana Çocuk Sağlığı Hizmetleri  

           - Bağışıklama Hizmetleri          

           - Endemik Hastalıkların Önlenmesi Ve Kontrolü Hizmetleri        

           - Kemoseroprofilaksi Hizmetleri

            - Erken Tanı Hizmetleri

           - Sağlıklı Beslenme Hizmetleri   

           - Sağlığa Zararlı Alışkanlıklarla Savaş Hizmetleri          

           - Sağlıklı Yaşama Standartlarının Yükseltilmesi Hizmetleri         

           - Sağlık Kayıtları Ve Sağlık Sicili (Kütüğü) Hizmetleri    

           - Sosyal Yardım Hizmetleri        

           - İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Hizmetleri

           - Okul Sağlığı Hizmetleri          

           - Toplu Yaşama Ortamları Sağlık Hizmetleri      

           B.2.b. Birinci Kademe (Ayakta) Tedavi Hizmetleri         

           - İlk Yardım Hizmetleri

           - Acil Tedavi Hizmetleri

           - Sağlık Kontrolü (Bakımı) Hizmetleri    

           - Seyyar (Ambulatör) Sağlık Hizmetleri   

           - Ayakta Tanı Ve Tedavi Hizmetleri      

           - Evde Bakım Hizmetleri          

           - Temel İlaçların Sağlanması Hizmetleri

           - Tıbbi Danışmanlık Hizmetleri

           - Hasta Sevk Ve İzleme Hizmetleri (Başvuru, Hizmet Ve Sevk Zincirleri)

            B.2.c. Tıbbi Laboratuvar Ve Tıbbi Görüntüleme Hizmetleri         

           B.2.d. İlaç Ve Eczacılık Hizmetleri       

           B.3. Diğer Birincil (Primer) Sağlık Hizmetleri     

           B.3.a. Gıda Sağlığı Hizmetleri   

           B.3.b. Bitki Sağlığı Hizmetleri  

           B.3.c. Hayvan Sağlığı Hizmetleri           

           B.3.d. Madde Ve Ürün Sağlığı Hizmetleri          

           B.3.e. Adli Tıp Hizmetleri         

           B.3.f. Diğer Birincil (Primer) Sağlık Hizmetleri  

           - Hudut Ve Sahiller Sağlık Hizmetleri    

           - Karantina Hizmetleri

            - Sivil Savunma Sağlık Hizmetleri         

           - Afetlerde Ve Olağanüstü Hallerde Sağlık Hizmetleri      

           - Sahra Sıhhiye Hizmetleri         

           - Diğer Hizmetler         

           C. İkinci Basamak Sağlık Hizmetleri      

           C.1. İkincil (Sekonder) Sağlık Hizmetleri

            C.2 Üçüncül (Tersiyer) Sağlık Hizmetleri

            C.2.a. Özel Dal Hastahaneleri   

           C.2.b. Eğitim Hastahaneleri      

           C.2.c. Üniversite Hastahaneleri  

Tablo 17: Türkiye, Bazı Sağlık Göstergeleri                                                        

III.3.Türkiye Sağlık Sektörünün Veri Kaynakları

IV. TÜRKİYE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE TOPLAM SAĞLIK HARCAMALARI        

IV.1. Türkiye’de Toplam Sağlık Harcamalarının Ülke Gelirleri İçindeki Payı        

           Tablo 18: Türkiye’de Toplam Sağlık Harcamalarının Kaynakları Ve GSMH İçindeki Gelişimi           

           Tablo 19: Türkiye’deki Sağlık Harcamaları İle İlgili Ulusal Sağlık Hesabı Tablolarında Kullanılan Temel Değişim Değerleri        

           Tablo 20: Türkiye’de Sağlık Harcaması Türleri Ve Gayrı Safi Yurt İçi Hasılaya (GSYİH) Oranları        

          Tablo 21: OECD Ülkelerinde Toplam Sağlık Harcamalarının, Gayrı Safi Yurt İçi Hasılalarına (GSYİH) Oranları (%), 2000                                                         

          Tablo 22: OECD Ülkelerinde Sağlık Hizmetlerinin Finansmanıyla İlgili Göstergeler          

          Tablo 23: Türkiye’de Kişi Başına Sağlık Harcaması (KBSH) Türleri                                

          Tablo 24: OECD Ülkelerinde, Satın Alma Gücü Paritesi İle Kişi Başına Toplam Sağlık Harcamaları (ABD $), 2000                                                                  

IV.2. Türkiye’de Toplam Sağlık Harcamalarının Finansman Kaynakları   

          Tablo 25: Türkiye’de Toplam Sağlık Harcamalarının Finansman Kaynakları         

IV.3. Türkiye’de Sağlık Harcamalarının Dağılımı

          Tablo 26: Türkiye’de Sağlık Harcamalarının Dağılımı      

          Tablo 27: Türkiye’de Toplam Cari Sağlık Harcamalarının, Temel Hizmet Sunucu Türlerine Dağılımı (%)                                                                         

          Tablo 28: Türkiye’de Sağlık Yatırım Harcamalarının, Toplam Sağlık Harcamaları (TSH) İçindeki Oranı (%)                                                                                 

          Türkiye Sağlık Sektöründe Özel Sektörden Hizmet Talebi Harcamaları      

           Tablo 29: Özel Sektörden Sağlık Hizmeti Talebi İçin Yapılan Toplam Sağlık Harcamaları     

           Tablo 30: Türkiye Sağlık Sektörü Özel Hekim Talebi Harcamaları

           Türkiye Sağlık Sektöründe İlaç Harcamaları                                                       

           Tablo 31: Toplam Sağlık Harcamaları İçerisinde İlaç Giderlerine Ayrılan Pay        

           Tablo 32: Toplam İlaç Harcamaları, Türkiye                                                      

           Tablo 33: Sosyal Sigorta Fonlarının Toplam İlaç Harcamaları                             

           Tablo 34: OECD Ülkeleri Toplam İlaç Harcamalarının, Satın Alma Gücü Paritesine Göre Toplam Sağlık Harcamaları İçindeki    

                             Oranı (%) 2000                                              

           Şema 9: Türkiye Sağlık Sektörünün Genel Mali Akış Şeması         

V. TÜRKİYE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE HİZMET ARZI      

V.1. Türkiye Sağlık Sektörü Arz Sistemlerinin Başlıca Ürünleri, Ürün Arz Edicileri Ve Arz Mali Kaynakları    

           Tablo 35 : Türkiye Sağlık Sektörünün Başlıca Ürünleri, Arz Edicileri, Mali Kaynakları    

           Tablo 36: Türkiye Sağlık Sektörünün Sağlık Hizmeti Arz Sistemleri          

V.2. Türkiye Sağlık Sektörünün Arz Sistemleri    

V.3. Türkiye Sağlık Sektörü Arz Sistemlerinin Mali Kaynakları Ve Harcama Yerleri          

V.3.1. Türkiye Sağlık Sektörü Arz Sistemlerinin Mali Kaynakları

            Türkiye Sağlık Sektörü Arz Sistemlerinin Mali Kaynakları           

           A. Sadece Arz Amaçlı Olan Mali Kaynaklar      

                       a. Kamu Mali Kaynakları        

                       - Merkezi Yönetimin kaynakları

                        - Kamu İktisadi Teşebbüslerinin kaynakları        

                       - Özel İdarelerin kaynakları      

                       - Yerel Yönetimlerin (belediye, köy, muhtarlık) kaynakları

                        - Diğer Kamu Sektörü kaynakları          

                       b. Özel Mali Kaynaklar

                       - Özel Sektör  Kuruluşlarının kaynakları

                       - Kişisel Doğrudan Harcama kaynakları

                        - Kişisel Dolaylı Harcama kaynakları    

                       - Diğer özel mali kaynaklar       

                       c. Diğer Mali Kaynaklar           

                       - Sağlık Sigortası Kuruluşlarının sağlık hizmeti arzı amaçlı kaynakları     

                         *Özel Sağlık Sigortası Kuruluşlarının kaynakları          

                       - Yardım Amaçlı Kuruluş Ve Kişilerin kaynakları           

                        *Yardım Amaçlı Kuruluşların kaynakları          

                          Kamu Yardım Kuruluşlarının kaynakları        

                          Toplumsal Yardım Kuruluşlarının kaynakları  

                          Özel Yardım Kuruluşlarının kaynakları          

                        *Yardım Amaçlı Kişilerin kaynakları    

                          Kişilerin Doğrudan Yardım Amaçlı Hizmet Sunumu kaynakları

                        *Diğer Yardım kaynakları        

                       - Diğer sağlık hizmeti arz kaynakları                             

                         d. Kamu, Özel Ve Diğer Mali Kaynakların Bir Arada Olduğu Karma Arz Mali Kaynakları      

           B. Arz Ve Talep Amaçlarının Bir Arada Olduğu Karma Mali Kaynaklar

V.3.2. Türkiye Sağlık Sektörü Arz Sistemlerinin Kurumsal Mali Kaynakları Ve Harcama Yerleri             

           Tablo 37: Türkiye Sağlık Sektörü Arz Sistemlerinin Kurumsal Mali Kaynakları Ve Harcama Yerleri           

           Tablo 38: Hizmet Sunucuları Tarafından Yapılan Genel Sağlık Harcamalarının Ve Sağlık Hizmeti Türlerinin Arzı İçin Yapılan   

                            Harcamaların Dağılımı (Trilyon TL), Türkiye, 2000                                                                                     

           Tablo 39: Hizmet Sunucuları Tarafından Sağlık Hizmeti Türlerine Yapılan Genel Sağlık Harcamalarının, Hizmet Sunucu                   

                            Gruplarına Dağılımı (%), Türkiye, 2000   

          Tablo 40: Hizmet Sunucuları Tarafından Yapılan Toplam Sağlık Harcamalarının, Sağlık Hizmeti Türlerine Dağılımı (%),

                             Türkiye, 2000                                         

          Tablo 41: Hizmet Sunucuları Tarafından Yapılan Cari Sağlık Harcamalarının, Sağlık Hizmeti Türlerine Dağılımı (%), Türkiye,    

                            2000                                                   

V.4. Türkiye Sağlık Sektörü Arz Sistemlerinin Yaptığı Harcamalar           

V.4.1. Sağlık Hizmetleri Arzı Amaçlı Kamu Kaynaklı Harcamalar          

           Tablo 42: Sağlık Bakanlığı, Kamu Üniversiteleri, Belediyeler Ve TSK’nin Sağlık Hizmeti Arzı Amaçlı Toplam Harcamaları         

           Tablo 43: Sağlık Bakanlığı Ve Kamu Üniversitelerinin Döner Sermaye Harcamaları          

           Tablo 44: Türkiye’de Kamu Sektörü Sağlık Harcaması Türlerinin, Sağlık Harcaması Türleri İçindeki Oranları (%),

                              (OECD metoduyla Sosyal Güvenlik Fonları Dahil)   

           Tablo 45: Türkiye’de Kamu Sektörü Sağlık Harcaması Türlerinin, Sağlık Harcaması Türleri İçindeki Oranları (%),

                              (Sosyal Güvenlik Fonları Hariç)                             

           Tablo 46: Türkiye’de Kamu Sektörü Sağlık Harcaması Türleri Ve Gayrı Safi Yurt İçi Hasılaya (GSYİH) Oranları,

                              (OECD metoduyla Sosyal Güvenlik Fonları Dahil)          

           Tablo 47: Türkiye’de Kamu Sektörü Sağlık Harcaması Türleri Ve Gayrı Safi Yurt İçi Hasılaya (GSYİH) Oranları,

                             (Sosyal Güvenlik Fonları Hariç)                        

           Tablo 48: Türkiye’de Kamu Sektörü Toplam Cari Sağlık Harcamalarının, Hizmet Sunucusu Türlerine Dağılımı (%),

                              (OECD metoduyla Sosyal Güvenlik Fonları Dahil)         

           Tablo 49: Türkiye’de Kamu Sektörü Toplam Cari Sağlık Harcamalarının, Hizmet Sunucusu Türlerine Dağılımı (%),

                             (Sosyal Güvenlik Fonları Hariç)                        

                            Tablo 50: Türkiye’de Kişi Başına Kamu Sektörü Sağlık Harcaması (KBKSSH) Türleri

                             (OECD metoduyla Sosyal Güvenlik Fonları Dahil)                                   

           Tablo 51: Türkiye’de Kişi Başına Kamu Sektörü Sağlık Harcaması (KBKSSH) Türleri (Sosyal Güvenlik Fonları Hariç)                                                             

           Tablo 52: OECD Ülkelerinde, Toplam Sağlık Harcaması Kamu Ve Özel Sektör Paylarının, Gayrı Safi Yurt İçi Hasılalarına

                             (GSYİH) Oranları (%), 2000            

           Tablo 53: OECD Ülkelerinde, Toplam Sağlık Harcamaları İçinde Kamu Ve Özel Sektör Payları (%), 2000           

V.4.1.1. Sağlık Bakanlığı’nın Sağlık Hizmeti Arzı Harcamaları  

           Sağlık Bakanlığı’nın Görevleri   

           Tablo 54: Sağlık Bakanlığı Mali Kaynakları Ve SB Bütçesinin Konsolide Devlet

                       Bütçesine Oranı

           Tablo 55: Sağlık Bakanlığı’nın Genel Bütçe ve Fon Kaynaklı Harcamalarının

                       Hizmet Türleri (Döner Sermaye Hariç)    

           Tablo 56: Sağlık Bakanlığı’nın Genel Bütçe Ve Fon Kaynaklı Harcamalarının

                       Gider Gurupları (Döner Sermaye Hariç)

V.4.1.1.1. Sağlık Bakanlığı Merkez Ve Taşra Teşkilatı    

           A. Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı     

           - Sağlık Bakanlığı Ana Hizmet Birimleri

           - Sağlık Bakanlığı Danışma Ve Denetim Birimleri          

           Şema 10: Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı       

           - Sağlık Bakanlığı Destek Birimleri        

           - Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları      

           - Bakanın Görev Yetki Ve Sorumlulukları           

           - Müsteşarın Görevi Ve Sorumlulukları   

           - Özel Kalem Müdürlüğü’nün Görevleri  

           - Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın Görevleri

            - Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Görevleri

           - Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Görevleri        

           - Ana Çocuk Sağlığı Ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü’nün Görevleri   

           - İlaç Ve Eczacılık Daire Başkanlığı’nın Görevleri          

           - Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün Görevleri

            - Verem Savaşı Daire Başkanlığı’nın Görevleri    

           - Sıtma Savaşı Dairesi Başkanlığı’nın Görevleri  

           - Kanserle Savaş Daire Başkanlığı’nın Görevleri

            - Dış İlişkiler Daire Başkanlığı’nın Görevleri      

           - Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’nın Görevleri   

           - Araştırma Planlama Ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı’nın Görevleri  

           - Hukuk Müşavirliği’nin Görevleri         

           - Basın Ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nin Görevleri      

           - Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü   

           - Bakanlık Müşavirliği

            - Personel Genel Müdürlüğü’nün Görevleri          

           - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın  Görevleri      

           - İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nın Görevleri       

           - Satın Alma Ve İhale Şube Müdürlüğü’nün Görevleri      

           - Savunma Sekreterliği’nin Görevleri       

           - Hudut Ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün Görevleri          

           - Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı'nın Görevleri      

           B. Bakanlık Taşra Teşkilatı      

V.4.1.2. Fonların Sağlık Hizmeti Arzı Harcamaları        

           Şema 11: Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı          

V.4.1.3. Diğer Birincil Sağlık Hizmetleri Arzı Harcamaları         

.4.1.3.1. Gıda Sağlığı Hizmetleri Arzı Harcamaları      

V.4.1.3.2. Bitki Sağlığı Hizmetleri Arzı Harcamaları     

V.4.1.3.3. Hayvan Sağlığı Hizmetleri Arzı Harcamaları  

V.4.1.3.4. Madde Ve Ürünlerin Sağlık Denetimi Hizmetleri Arzı Harcamaları      

V.4.1.3.5. Adli Tıp Hizmetleri Arzı Harcamaları

V.4.1.3.6. Diğer Birincil Sağlık Hizmetlerinin Arzı Harcamaları

Diğer Birincil / Primer Sağlık Hizmetleri            

- Karantina Hizmetleri

- Sivil Savunma Sağlık Hizmetleri         

- Afetlerde Ve Olağanüstü Hallerde Sağlık Hizmetleri      

- Sahra Sıhhiye Hizmetleri         

- Diğer Hizmetler         

V.4.1.4. Diğer Bakanlık Ve Kuruluşların Sağlık Hizmeti Arzı Harcamaları         

V.4.1.5. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Sağlık Hizmeti Arzı Harcamaları     

V.4.1.6. Kamu Üniversitelerinin Sağlık Hizmeti Arzı Harcamaları          

V.4.1.7. Kamu İktisadi Teşebbüsleri: KİT’lerin Sağlık Hizmeti Arzı Harcamaları

V.4.1.8. Özel İdarelerin Sağlık Hizmeti Arzı Harcamaları          

          Tablo 57: İl Özel İdarelerinin Gelir Kaynakları: 1998     

          İl Özel İdarelerinin Gelirleri      

          İl Özel İdarelerinin Sağlık Ve Sosyal Yardım Görevleri    

V.4.1.9. Yerel Yönetimlerin Sağlık Hizmeti Arzı Harcamaları      

           A. Büyükşehir Belediyeleri Ve Belediyelerin Sağlık Hizmeti Arzı Harcamaları       

           Tablo 58: Belediyelerin Sağlık Harcamaları         

           B. Köylerin Ve Muhtarlıkların Sağlık Hizmeti Arzı Harcamaları

V.4.2. Sağlık Hizmetleri Arzı Amaçlı Özel Kaynaklı Harcamalar

V.4.2.1. Özel Sektör Kuruluşlarının Sağlık Hizmeti Arzı Harcamaları     

           Tablo 59: Türkiye’de Özel Sektör Sağlık Harcaması Türleri Ve Gayrı Safi Yurt İçi Hasılaya (GSYİH) Oranları                                                                             

           Tablo 60: Türkiye’de Özel Sektör Sağlık Harcaması Türlerinin, Sağlık Harcaması Türleri İçindeki Oranı (%)                                                                                

           Tablo 61:Türkiye’de Özel Sektör Toplam Cari Sağlık Harcamalarının, Hizmet Sunucusu Türlerine Dağılımı (%)                                                           

           Tablo 62: Türkiye’de Kişi Başına Özel Sektör Sağlık Harcaması (KBÖSSH) Türleri           

V.4.2.1.1. Özel Hekim Muayenehane, Klinik, Polikliniklerinin Sağlık Hizmeti Arzı Harcamaları     

V.4.2.1.2. Özel Tıbbi Laboratuvar Ve Görüntüleme Kuruluşlarının Sağlık Hizmeti Arzı Harcamaları        

V.4.2.1.3. Özel Hastahanelerin Sağlık Hizmeti Arzı Harcamaları            

V.4.2.1.4. Özel İlaç Üretim, Dağıtım Kuruluşları Ve Eczahanelerin Sağlık Hizmeti Arzı Harcamaları      

V.4.2.1.5. Özel Tıbbi Cihaz Ve Malzeme Üretim Ve Satış Kuruluşlarının Sağlık Hizmeti Arzı Harcamaları         

V.4.2.1.6. Sağlıkla İlgili Diğer Özel Kuruluşların Sağlık Hizmeti Arzı Harcamaları         

V.4.2.2. Kişilerin Sağlık Hizmeti Arzı Harcamalar         

V.4.2.2.1. Kişisel Doğrudan Sağlık Hizmeti Arzı Harcamalar     

V.4.2.2.2. Kişisel Dolaylı Sağlık Hizmeti Arzı Harcamalar         

V.4.3. Sağlık Hizmetleri Arzı Amaçlı Diğer Kaynaklı Harcamalar           

V.4.3.1. Sigorta Kuruluşlarının Sağlık Hizmeti Arzı Harcamaları

V.4.3.1.1.  Temel Sosyal Sigorta Kuruluşlarının Sağlık Hizmeti Arzı Harcamaları

V.4.3.1.1.1. Sosyal Sigortalar Kurumu’nun Sağlık Hizmeti Arzı Harcamaları       

           Tablo 63: SSK Sağlık Tesislerinde Yapılan Tetkik Ve İlaç Miktarları                               

           Tablo 64: SSK Sağlık Tesisleri Giderleri Dağılımı

           Tablo 65: 2000 Yılı SSK Tedavi Faaliyetlerinin Sağlık Tesislerine Göre Dağılımı   

V.4.3.1.2. Diğer Sigorta Kuruluşlarının Sağlık Hizmeti Arzı Harcamaları

V.4.3.2. Yardım Amaçlı Kuruluş Ve Kişilerin Sağlık Hizmeti Arzı Harcamaları   

V.4.3.2.1. Yardım Amaçlı Kuruluşların Sağlık Hizmeti Arzı Harcamaları

V.4.3.2.1.1. Kamu Yardım Kuruluşlarının Sağlık Hizmeti Arzı Harcamaları       

V.4.3.2.1.1.1. Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumunun Sağlık Hizmeti Arzı Harcamaları     

V.4.3.2.1.2. Toplumsal Yardım Kuruluşlarının Sağlık Hizmeti Arzı Harcamaları  

V.4.3.2.1.2.1. Türkiye Kızılay Derneğinin Sağlık Hizmeti Arzı Harcamaları        

           Tablo 66: Türkiye’de Kan Merkezleri Ve Kan İstasyonlarının Kuruluşlara Göre Dağılımı   

           Tablo 67: Kızılay’ın Aldığı Kan Bağışları          

           Tablo 68: Kızılay’ın Tıbbi Cihaz-Malzeme Yardımları                

            Tablo 69: 2001 Yılı Sağlık Yardımları Dağılımı

V.4.3.2.1.2.2. Türk Kanser Araştırma Ve Savaş Kurumunun Sağlık Hizmeti Arzı Harcamaları     

V.4.3.2.1.2.3. Veremle Savaş Derneği Ve Vakfının Sağlık Hizmeti Arzı Harcamaları        

V.4.3.2.1.2.4. Vakıflar Genel Müdürlüğü Kapsamındaki Vakıfların Sağlık Hizmeti Arzı Harcamaları       

V.4.3.2.1.2.5. Diğer Toplumsal Yardım Kuruluşlarının Sağlık Hizmeti Arzı Harcamaları  

V.4.3.2.1.3. Özel Yardım Kuruluşlarının Sağlık Hizmeti Arzı Harcamaları          

V.4.3.2.2. Kişilerin Yardım Amaçlı Sağlık Hizmeti Arzı Harcamaları      

V.4.3.2.3. Diğer Yardım Amaçlı Sağlık Hizmeti Arzı Harcamaları          

V.4.4. Sağlık Hizmetleri Arzı Amaçlı Kamu, Özel Ve Diğer Mali Kaynakların Bir Arada Olduğu Karma Kaynaklı Harcamalar    

V.4.5. Sağlık Hizmetleri Arz Ve Talep Amaçlarının Bir Arada Olduğu Karma Kaynaklı Harcamalar     

V.5. Türkiye Sağlık Sektörü Arz Sistemlerinin Diğer Temel Üretim Unsurları Arzı Harcamaları    

V.5.1. Sağlık İnsangücünün Arzı Harcamaları    

           Tablo 70: Sağlık Bakanlığı Ve Bakanlık Dışı Yataklı Tedavi Kurumlarında Görevli  Personelin Dağılımı       

           Tablo 71: Yataklı Tedavi Kurumlarında Görevli Uzman Hekimlerin Dağılımı, Hekim Sayıları Ve Hekim Başına Nüfus           

           Türkiye’de Sağlık İnsangücü Planlaması

V.5.2. İlaç Ve Eczacılık Hizmetlerinin Arzı Harcamaları

- İlaç Sektörünün Yapısı

- İlaç Üretimi   

- Özel Sektörde İlaç Üretimi      

- Kamu Sektöründe İlaç Üretimi

- Milli Savunma Bakanlığı Ordu İlaç Fabrikası  

- SSK İlaç Ve Tıbbi Malzeme Sanayi Müessesesi

- TMO Bolvadin Afyon Alkaloitleri Fabrikası    

- İlaç Dış Ticareti         

- İthalat                                  

- İhracat                      

- Fiyatlar                                

- İlaç Endüstrisinde İstihdam    

- İlaçta Patent Koruması          

V.5.3. Sağlık Malzeme, Araç-Gereç Ve Cihazlarının Arzı Harcamaları          

- Türkiye Sağlık Teknik Ve Teknoloji Politikalarının Mevcut Durumu       

           Tablo 72: Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumlarındaki Bazı Tıbbi Cihazların Sayısı  

VI. TÜRKİYE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE HİZMET TALEBİ

VI.1. Türkiye Sağlık Sektörünün Talep Sistemleri

            Tablo 73: Türkiye Sağlık Sektörünün Sağlık Hizmeti Talep Sistemleri        

VI.2. Türkiye Sağlık Sektörü Talep Sistemlerinin Mali Kaynakları Ve Harcama Yerleri      

VI.2.1. Türkiye Sağlık Sektörü Talep Sistemlerinin Mali Kaynakları         

           Türkiye Sağlık Sektörü Talep Sistemlerinin Mali Kaynakları        

           A- Sadece Talep Amaçlı Olan Mali Kaynaklar    

                       a. Kamu Mali Kaynakları        

                       - Merkezi Yönetimin (ve taşra teşkilatının) kaynakları     

                       - Merkezi Yönetimin bağlı, ilgili ve özel birimlerinin kaynakları   

                       - Yerel Yönetimlerin kaynakları  

                       b. Özel Mali Kaynaklar

                       - Özel Sektör  Kuruluşlarının kaynakları

                       - Kişisel / Hane Halkı Doğrudan Harcama kaynakları    

                       - Kişisel / Hane Halkı Dolaylı Harcama kaynakları        

                       c. Diğer Mali Kaynaklar           

                       - Sigorta Kuruluşlarının kaynakları       

                       - Yardım Amaçlı Kuruluş Ve Kişilerin kaynakları           

                       - Diğer Mali Kaynaklar

                       d. Kamu, Özel Ve Diğer Mali Kaynakların Bir Arada Olduğu Karma Talep Mali Kaynakları      

           B. Talep Ve Arz Amaçlarının Bir Arada Olduğu Karma Mali Kaynaklar

VI.2.2. Türkiye Sağlık Sektörü Talep Sistemlerinin Kurumsal Mali Kaynakları Ve Harcama Yerleri             

           Tablo 74: Türkiye Sağlık Sektörü Talep Sistemlerinin Kurumsal Mali Kaynakları Ve Harcama Yerleri           

VI.3. Türkiye Sağlık Sektörü Talep Sistemlerinin Yaptığı Harcamalar       

VI.3.1. Sağlık Hizmetleri Talebi Amaçlı Kamu Kaynaklı Harcamalar      

           Tablo 75: Tüm Bakanlık Ve Kuruluşlar, Kamu Üniversiteleri, KİT’ler Ve Fon Kaynaklarının Sağlık Hizmeti Talebi Harcamaları          

           Tablo 76: Ödemeyi Yapanların Genel Sağlık Harcamalarının Ve Sunucuların Hizmet Gelirlerinin Dağılımı (TL), Türkiye, 2000                                                         

           Tablo 77: Hizmet Sunucularına Yapılan Genel Sağlık Harcamalarının, Ödemeyi Yapanlara Dağılımı (%), Türkiye, 2000                                                             

           Tablo 78: Ödemeyi Yapanların Toplam Sağlık Harcamalarının, Hizmet Sunucularına  Dağılımı (%), Türkiye, 2000                                                                            

           Tablo 79: Ödemeyi Yapanların Cari Sağlık Harcamalarının, Hizmet Sunucularına Dağılımı (%), Türkiye, 2000                                                                             

           Tablo 80: Ödemeyi Yapanların Genel Sağlık Harcamalarının Ve Sağlık Hizmeti Türlerine Yapılan Ödemelerin Dağılımı (TL),  

                             Türkiye, 2000                                 

            Tablo 81: Sağlık Hizmeti Türlerine Yapılan Genel Sağlık Harcamalarının, Ödemeyi Yapanlara Dağılımı (%), Türkiye, 2000                                                             

            Tablo 82: Ödemeyi Yapanların Toplam Sağlık Harcamalarının, Sağlık Hizmeti Türlerine Dağılımı (%), Türkiye, 2000                                                               

            Tablo 83: Ödemeyi Yapanların Cari Sağlık Harcamalarının, Sağlık Hizmeti Türlerine Dağılımı (%), Türkiye, 2000                                                                             

VI.3.1.1. Sağlık Bakanlığı’nın Sağlık Hizmeti Talebi Harcamaları          

VI.3.1.2. Fonların Sağlık Hizmeti Talebi Harcamaları    

VI.3.1.3. Diğer Bakanlık Ve Kuruluşların Sağlık Hizmeti Talebi Harcamaları     

- Adalet Bakanlığı        

- Milli Eğitim Bakanlığı           

- Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

- Çevre Bakanlığı          

- Turizm Bakanlığı       

VI.3.1.4. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Sağlık Hizmeti Talebi Harcamaları

VI.3.1.5. Kamu Üniversitelerinin Sağlık Hizmeti Talebi Harcamaları      

VI.3.1.6. Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun Sağlık Hizmeti Talebi Harcamaları    

VI.3.1.7. Özel İdarelerin Sağlık Hizmeti Talebi Harcamaları       

VI.3.1.8. Yerel Yönetimlerin Sağlık Hizmeti Talebi Harcamaları  

VI.3.2. Sağlık Hizmetleri Talebi Amaçlı Özel Kaynaklı Harcamalar        

VI.3.2.1. Özel Sektör Kuruluşlarının Sağlık Hizmeti Talebi Harcamaları

VI.3.2.1.1. Genel Özel Sektörün Sağlık Hizmeti Talebi Harcamaları        

VI.3.2.1.2. Sağlıkla İlgili Özel Sektörün Sağlık Hizmeti Talebi Harcamaları        

VI.3.2.1.2.1. Özel Hekim Muayenehane, Klinik, Polikliniklerinin Sağlık Hizmeti Talebi Harcamaları     

VI.3.2.1.2.2. Özel Tıbbi Laboratuvar Ve Görüntüleme Kuruluşlarının Sağlık HizmetiTalebi Harcamaları       

V I.3.2.1.2.3.  Özel Hastahanelerin Sağlık Hizmeti Talebi Harcamaları    

VI.3.2.1.2.4.  Özel İlaç Üretim, Dağıtım Kuruluşları Ve Eczahanelerin Sağlık Hizmeti Talebi Harcamaları       

VI.3.2.1.2.5.  Özel Tıbbi Cihaz Ve Malzeme Üretim Ve Satış Kuruluşlarının Sağlık Hizmeti Talebi Harcamaları       

VI.3.2.1.2.6.  Sağlıkla İlgili Diğer Özel Kuruluşların Sağlık Hizmeti Talebi Harcamaları  

VI.3.2.2. Kişilerin Sağlık Hizmeti Talebi Harcamaları    

VI.3.2.2.1. Kişilerin / Hane Halkının Doğrudan Sağlık Hizmeti Talebi Harcamaları         

           Tablo 84: OECD Ülkelerinde, Toplam Sağlık Harcamaları İçinde Kişisel Doğrudan / Cepten Sağlık Harcamaları Payları (%), 2000                                                    

VI.3.2.2.2. Kişilerin / Hane Halkının Dolaylı Sağlık Hizmeti Talebi Amaçlı Harcamalar  

VI.3.3. Sağlık Hizmetleri Talebi Amaçlı Diğer Kaynaklı Harcamalar       

VI.3.3.1. Sigorta Kuruluşlarının Sağlık Hizmeti Talebi Harcamaları        

VI.3.3.1.1. Temel Sosyal Sigorta Kuruluşlarının Sağlık Hizmeti Talebi Harcamaları          

           Tablo 85: Türkiye’de Sosyal Sigorta Kuruluşlarının Toplam Sağlık Hizmeti Talebi Harcamaları     

           Tablo 86: Türkiye’de Sosyal Güvence Fonlarının, Toplam Cari Ve Kişi Başına Cari  Sağlık Harcamaları Dağılımı                                                                            

           Tablo 87: Türkiye’de Sosyal Sigorta Fonları Sağlık Harcamalarının, Toplam Cari Sağlık Harcamaları İçindeki Payı (%)                                                        

VI.3.3.1.1.1. Sosyal Sigortalar Kurumu’nun Sağlık Hizmeti Talebi Harcamaları   

           A. Kurumun Yapısı      

           B. Sigorta Kolları         

           Tablo 88: SSK Prim Oranları    

           B.1. İş Kazası Ve Meslek Hastalıkları Sigortası

            Tablo 89: İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortasının Gelir-Gider Dengesi     

           Tablo 90: İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortasının 5 Yıllık Gelir-Gider Dengesi     

           B.2. Hastalık Sigortası

            Tablo 91: Hastalık Sigortası Sağlık Yardımlarından Yararlanan Nüfus Grupları   

           Tablo 92: Hastalık Sigortasının 2000 Yılı Gelir-Gider Dengesi     

           Tablo 93: Hastalık Sigortasının 5 Yıllık Gelir-Gider Dengesi        

           - Anlaşmalı Hekim Ve Müesseseler         

           - Hariçte Yaptırılan Tedavi       

           Tablo 94: Anlaşmalı Ve Hariçte Yaptırılan Tedavi Giderleri        

           B.3. Analık Sigortası    

           Tablo 95: Analık Sigortasının 5 Yıllık Gelir-Gider Dengesi

           B.4. Malullük Sigortası

            B.5. Yaşlılık Sigortası                B.6. Ölüm Sigortası      

VI.3.3.1.1.2. Esnaf Ve Sanatkarlar Ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar

           Kurumu’nun Sağlık Hizmeti Talebi Harcamaları

            A. Kurumun Yapısı      

           -1479 Sayılı Kanuna Tabi Bağ-Kur Sigortalıları

            Tablo 96: 1479 Sayılı Kanuna Göre Aktif Sigortalı Sayısı

           -2926 Sayılı Kanuna Tabi Bağ-Kur Sigortalıları

            Tablo 97: 2926 Sayılı Kanuna Göre Aktif Sigortalı Sayısı

           -2229 Sayılı Kanuna Tabi Bağ-Kur Sigortalıları

            Tablo 98: Bağ-Kur’un Prim Gelirleri      

           Tablo 99: Bağ-Kur’un Prim Dışı Gelirleri          

           Tablo 100: Bağ-Kur’un Giderleri           

           B. Sigorta Kolları         

           - Yaşlılık Sigortası Yardımları   

           - Malullük Sigortası Yardımları

            - Ölüm Sigortası Yardımları      

           - Sağlık Sigortası          

VI.3.3.1.1.3. T.C. Emekli Sandığı’nın Sağlık Hizmeti Talebi Harcamaları

           A. Kurumun Yapısı      

           B. Sigorta Kolları         

           - Emekli Aylığı

            - Malullük Aylığı         

           - Dul Ve Yetim Aylığı   

           - Sağlık Yardımı           

           Tablo 101: Yıllar İtibariyle Yapılan Sağlık Yardımları    

           Tablo 102: 2000 Yılında Yapılan Sağlık Yardımlarının Ayrıntılı Dökümü

           -İkramiye         

VI.3.3.1.2. Diğer Sosyal Sigorta Kuruluşlarının Sağlık Hizmeti Talebi Harcamaları          

VI.3.3.1.2.1. 506 Sayılı SSK Kanunu’nun Geçici 20. Maddesi Kapsamındaki Sosyal Sigorta

           Amaçlı Vakıflar           

VI.3.3.1.2.1.1. Türkiye Odalar, Borsalar Ve Birlik Personeli Sigorta Ve Emekli Sandığı

           Vakfı’nın Sağlık Hizmeti Talebi Harcamaları     

           A. Kurumun Yapısı      

           B. Sigorta Kolları         

VI.3.3.1.2.2. Ek / Tamamlayıcı Sosyal Sigorta Kuruluşlarının Sağlık Hizmeti Talebi

           Harcamaları     

VI.3.3.1.2.2.1. Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği Biriktirme Ve Yardımlaşma

           Sandığı’nın Sağlık Hizmeti Talebi Harcamaları   

           A. Kurumun Yapısı      

           B. Sigorta Kolları         

           Tablo 103: Amele Birliği Yardımları      

VI.3.3.1.2.2.2. Ordu Yardımlaşma Kurumu’nun Sağlık Hizmeti Talebi Harcamaları         

           A. Kurumun Yapısı      

           B. Sigorta Kolları         

VI.3.3.1.2.2.3. İLKSAN’ın Sağlık Hizmeti Talebi Harcamaları  

VI.3.3.1.2.2.4. Diğer Ek Sosyal Sigorta Kuruluşlarının Sağlık Hizmeti Talebi Harcamalar

VI.3.3.1.3. Özel Sigorta Kuruluşlarının Sağlık Hizmeti Talebi Harcamaları         

VI.3.3.2. Yardım Amaçlı Kuruluş Ve Kişilerin Sağlık Hizmeti Talebi Harcamaları              

VI.3.3.2.1. Yardım Amaçlı Kuruluşların Sağlık Hizmeti Talebi Harcamaları        

VI.3.3.2.1.1. Kamu Yardım Ve Hizmet Kuruluşlarının Sağlık Hizmeti Talebi Harcamaları           

VI.3.3.2.1.1.1. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Genel Müdürlüğü’nün Sağlık Hizmeti Talebi Harcamaları        

           Tablo 104: Yeşil Kartlılar İçin Yapılan Toplam Cari Ve Kişi Başına Cari Sağlık Harcamaları                                                                                                   

           Yeşil Kartla Sağlık Hizmeti Talebi Uygulaması  

VI.3.3.2.1.1.2. İl Özel İdaresi, Belediye Ve Köylerin Yardım Amaçlı Sağlık Hizmeti Talebi Harcamaları      

VI.3.3.2.1.1.3. Diğer Kamu Yardım Kuruluşlarının Yardım Amaçlı Sağlık Hizmeti Talebi Harcamaları     

VI.3.3.2.1.1.4. Kamu Sosyal Hizmetlerinin Sağlık Hizmeti Talebi Harcamaları                

VI.3.3.2.1.1.4.1. Başbakanlık Ve Devlet Bakanlıkları Kamu Sosyal Hizmetlerinin Sağlık Hizmeti Talebi Harcamaları                                                                  

VI.3.3.2.1.1.4.1.1. Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun Sağlık Hizmeti Talebi Harcamaları                                                                                         

VI.3.3.2.1.1.4.1.2. Başbakanlık Ve Devlet Bakanlıklarının Diğer Kamu Sosyal Hizmeti Uygulamalarının Sağlık Hizmeti TalebiHarcamaları                                        

VI.3.3.2.1.1.4.2. Diğer Bakanlık Ve Kuruluşların Sosyal Hizmetlerinin Sağlık Hizmeti Talebi Harcamaları                                                                                         

VI.3.3.2.1.2. Toplumsal Yardım Kuruluşlarının Sağlık Hizmeti Talebi Harcamaları          

VI.3.3.2.1.2.1. Türkiye Kızılay Derneği’nin Sağlık Hizmeti Talebi Harcamaları    

VI.3.3.2.1.2.2. Türk Kanser Araştırma Ve Savaş Kurumu’nun Sağlık Hizmeti Talebi  Harcamaları     

VI.3.3.2.1.2.3. Veremle Savaş Derneği Ve Vakfı’nın Sağlık Hizmeti Talebi Harcamaları   

VI.3.3.2.1.2.4. Vakıflar Genel Müdürlüğü Kapsamındaki Vakıfların Sağlık Hizmeti Talebi Harcamaları   

VI.3.3.2.1.2.5 Diğer Toplumsal Yardım Kuruluşlarının Sağlık Hizmeti Talebi Harcamaları           

VI.3.3.2.1.3. Özel Yardım Kuruluşlarının Sağlık Hizmeti Talebi Harcamaları      

VI.3.3.2.2. Kişilerin / Hane Halkının Yardım Amaçlı Sağlık Hizmeti Talebi Harcamaları

VI.3.3.2.3. Diğer Yardım Amaçlı Sağlık Hizmeti Talebi Harcamaları       

VI.3.4. Sağlık Hizmetleri Talebi Amaçlı Kamu, Özel Ve Diğer Mali Kaynakların Bir Arada Olduğu Karma Kaynaklı Harcamalar           

VI.4.5. Sağlık Hizmetleri Talep Ve Arz Amaçlarının Bir Arada Olduğu Karma Kaynaklı Harcamaları     

 

                                                                                                       EKLER

EK 1: EK TABLOLAR           

Tablo 105: Ülkelerin Temel Göstergeleri  (Dünya Sağlık Örgütü DSÖ: WHO 2002)

Tablo 106: Ülkelerin Temel Göstergeleri- devam   

Tablo 107: Ülkelerin Sağlıklı Yaşam Beklentisi (Dünya Sağlık Örgütü 2002)         

Tablo 108: Ülkelerin Seçilmiş Ulusal Sağlık Harcamaları Göstergeleri (DSÖ 2002)

Tablo 109: Ülkelerin Seçilmiş Ulusal Sağlık Harcamaları Göstergeleri- devam 1    

Tablo 110: Ülkelerin Seçilmiş Ulusal Sağlık Harcamaları Göstergeleri- devam 2    

Tablo 111: Ülkelerin Seçilmiş Ulusal Sağlık Harcamaları Göstergeleri- devam 3    

Tablo 112: İnsani Gelişme Endeksi (BM Kalkınma Programı: UNDP 2002)         

Tablo 113: İnsani Gelişme Endeksi Eğilimleri (BM Kalkınma Programı: UNDP 2002)     

Tablo 114: Nüfus Eğilimleri (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı: UNDP 2002)         

Tablo 115: Sağlık Yükümlülükleri: Erişim, Hizmetler ve Kaynaklar (UNDP 2002)           

Tablo 116: Önemli Küresel Sağlık Sorunları Ve Mücadeleler (UNDP 2002)           

Tablo 117: Yaşama: İlerlemeler Ve Duraksamalar (UNDP 2002)

Tablo 118: Eğitim Yükümlülükleri: Kamu Harcamaları (UNDP 2002)     

Tablo 119: Okuryazarlık Ve Okula Kayıt (UNDP 2002)

Tablo 120: Teknoloji: Yayılma Ve Yaratıcılık (UNDP 2002)        

Tablo121: Ekonomik Performans (UNDP 2002)

Tablo 122: Gelir Ve Tüketimde Eşitsizlik (UNDP 2002)

Tablo 123: Ticaretin Yapısı (UNDP 2002)         

Tablo 124: Kamu Harcamalarında Öncelik (UNDP 2002)           

Tablo 125: Enerji Ve Çevre (UNDP 2002)          

Tablo 126: Mülteciler Ve Silahlanma (UNDP 2002)       

Tablo 127: Cinsiyet İlişkili Gelişme Endeksi (UNDP 2002)          

Tablo 128: Cinsiyete Göre Yetki Ölçümü (UNDP 2002)   

Tablo 129: Cinsiyete Göre Eğitimdeki Eşitsizlikler (UNDP 2002)

Tablo 130: Gelişmenin Temel Göstergeleri (Dünya Bankası: WB  2003)     

Tablo 131: Yoksulluk Ve Gelir Dağılımı (Dünya Bankası: WB  2003)      

Tablo 132: Ekonomik Etkinlikler (Dünya Bankası: WB  2003)    

Tablo 133: Ticaret, Yardım Ve Finansman (Dünya Bankası: WB  2003)   

EK 2: OKUMA EKİ                                                                                     

TÜRKİYE’DE “SAĞLIK REFORMU” ÇALIŞMALARI                                            

İçindekiler                                                                                                      

Türkiye’de ‘Sağlık Reformu’nun Başlangıcı Ve Stratejileri                                                                                                              

Tabip Sayısı Ve Niteliği                                                                                                                                                                                                                    

Amaç, Strateji, Politika Ve Tedbirler                                                                

                                        

                                                                                                       KAYNAKLAR                                       

                                                                                                 

 

Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri
İçindekiler
Her Hakkı Saklıdır © www.sargutan.com
Anasayfa

ANASAYFA